اخبار شرکت

تماس های برقی به روسیه ارسال می شود

2020-05-26

کنتاکت های نقره ای برق به روسیه ارسال می شود

جنس صورت: Ag99.99٪

پایه مواد: مس 99.9٪